ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์ฯ
แสดงทั้งหมด  
 
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ เลขที่ ๒o๑ ม.๗ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑oo

เบอร์โทรศัพท์ : o๕๔-๒๒๑๑o๒
โทรสาร : o๕๔-๒๒๑๑o๒
เว็บไซต์ : http://bohaeo.tgc.familylove.go.th/
อีเมล์ : bohaeo.tgc@familylove.go.th
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน อุตรดิตถ์ ๕๓๑๔๐

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๕ ๔๙๖๑๐๔
โทรสาร : ๐๕๕ ๔๙๖๑๐๔
เว็บไซต์ : http://hatsongkhwae.tgc.familylove.go.th
อีเมล์ : hatsongkhwae.tgc@familylove.go.th
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ป่าแมต จังหวัดแพร่ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านมหาโพธิ์ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔ooo

เบอร์โทรศัพท์ : o-๕๔๕๒-๓๔๘๗
โทรสาร : o-๕๔๕๒-๓๔๘๗
เว็บไซต์ : http://pamaet.tgc.familylove.go.th
อีเมล์ : pamaet.tgc@familylove.go.th
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ม่วงตึ๊ด จังหวัดน่าน ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ เลขที่ ๑๘๒ ถนนร้องตอง-ห้วยสอน ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ. น่าน ๕๕ooo

เบอร์โทรศัพท์ : o๕๔-๗๙๓๘๔๕
โทรสาร : o๕๔-๗๙๓๘๔๕
เว็บไซต์ : http://muangtuet.tgc.familylove.go.th
อีเมล์ : muangtuet.tgc@familylove.go.th
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ หมู่ ๙ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา ๕๖๑๒o

เบอร์โทรศัพท์ : o๕๔-๘๙๔๔๒๓ , o๘-๙๙๕o-๓๗๘๑
โทรสาร : o๕๔-๘๙๔๔๒๓
เว็บไซต์ : http://bantham.tgc.familylove.go.th
อีเมล์ : bantham.tgc@familylove.go.th
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ยางฮอม จังหวัดเชียงราย ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ บ้านห้วยสัก หมู่ ๑๕ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ๕๗๔๓o

เบอร์โทรศัพท์ : o๕๓๖o๒๖๖๓ , -
โทรสาร : o๕๓๖o๒๖๖๓
เว็บไซต์ : http://yanghom.tgc.familylove.go.th
อีเมล์ : yanghom.tgc.@familylove.go.th
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ ๔๒๘ ต.แม่ลาน้อย อ. แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๒o

เบอร์โทรศัพท์ : o๕๓-๖๘๙-๓๙๓
โทรสาร : o๕๓-๖๘๙-๓๙๓
เว็บไซต์ : http://maelanoi.tgc.familylove.go.th/
อีเมล์ : maelanoi.tgc@familylove.go.th
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ ๖o๑๙o

เบอร์โทรศัพท์ : o๕๖-๒๔๒oo๔
โทรสาร : o๕๖-๒๔๒oo๔
เว็บไซต์ : http://takfa.tgc.familylove.go.th/
อีเมล์ : takfa.tgc@familylove.go.th
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงขวาง จังหวัดอุทัยธานี ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ ม.๑ บ้านดงขวาง ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี ๖๑ooo

เบอร์โทรศัพท์ : o-๕๖๕o-๒o๙๘
โทรสาร : o-๕๖๕o-๒o๙๘
เว็บไซต์ : http://familylove.go.th
อีเมล์ : dongkhwang.tgc@familylove.go.th
 

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่อยู่ อบต.หนองหลวง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้แดง หนองหลวง/ลานกระบือ กำแพงเพชร ๖๒๑๗o

เบอร์โทรศัพท์ : o-๕๕๘๕-๗๗๑๗
โทรสาร : o-๕๕๘๕๗๗๑๗
เว็บไซต์ : http://nongluang.tgc.familylove.go.th
อีเมล์ : nongluang.tgc@familylove.go.th
 
1 2 3 4 5 6 7 8
 
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล

กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว www.familylove.go.th
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์